Star Voyage Tour & TravelStar Voyage Tour & Travel
Forgot password?

Bhutan Trip Itinerary 2-6 December 2016 (5 วัน 4 คืน) Bhutan Air

bhutan_trip_itinerary_bhutan_air

Bhutan Trip Itinerary
2-6 December 2016 (5 วัน 4 คืน)
Bhutan Air

ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า “ภูฏาณ” ประเทศเล็กๆท่ียังคงไวซึ่งความเป็น เอกลักษณ์ของศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และความงดงามของธรรมชาติท่ียากจะหาที่ใดเปรียบ ดินแดนซึ่งยึดถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นสำคัญรอยยิ้ม แห่งความ เป็นมิตรที่จริงใจและซื่อบริสุทธ์ิของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งน้ีในช่วงเดือนมิถุนายนเป็น ช่วงอากาศดีมีดอกไม้สวยงามอากาศเย็นสบาย

(ภูฎาณมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเทียบเท่ากับดอยอินทนนท์ในประเทศไทย จึงไม่ ต้องกังวลเรื่องปัญหาความกดอากาศเหมือนกับประเทศธิเบต)

bhutan-2-6-dec-bhutan-air-1bhutan-2-6-dec-bhutan-air-2bhutan-2-6-dec-bhutan-air-3bhutan-2-6-dec-bhutan-air-4bhutan-2-6-dec-bhutan-air-5bhutan-2-6-dec-bhutan-air-6bhutan-2-6-dec-bhutan-air-7bhutan-2-6-dec-bhutan-air-8bhutan-2-6-dec-bhutan-air-9bhutan-2-6-dec-bhutan-air-10bhutan-2-6-dec-bhutan-air-11bhutan-2-6-dec-bhutan-air-12bhutan-2-6-dec-bhutan-air-13bhutan-2-6-dec-bhutan-air-14bhutan-2-6-dec-bhutan-air-15bhutan-2-6-dec-bhutan-air-16bhutan-2-6-dec-bhutan-air-17


download-pdf-button